Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre organizovanie podujatí a poskytovanie ubytovania

 1. Predmet
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na krátkodobý prenájom hotelových izieb určených na ubytovacie účely, prenájom hotelových konferenčných, banketových a zasadacích miestností, ako aj ďalšie služby, ktoré v tejto súvislosti poskytuje Hotel Klientovi.
  2. Obchodné podmienky, ktoré sa odlišujú od týchto všeobecných obchodných podmienok, napr. všeobecné obchodné podmienky pre klientov, v takom prípade neplatia.
 2. Uzavretie Zmluvy, zmluvné strany
  1. Zmluva o podujatí a/alebo ubytovaní vstupuje do platnosti po podpise potvrdenia objednávky Klientom. Potvrdenie objednávky a tieto obchodné podmienky tvoria spolu Zmluvu.
  2. Za zmluvné strany sa považujú Hotel a Klient, ktorý je uvedený na potvrdení objednávky. Subjekt, ktorý podpíše potvrdenie objednávky, zodpovedá za všetky záväzky voči Hotelu vyplývajúce zo Zmluvy.
  3. Klient nie je oprávnený ďalej prenajímať hotelové a konferenčné miestnosti tretím stranám. Pri výnimkách sa vyžaduje písomný súhlas Hotela.
  4. Pre Zmluvy týkajúce sa podujatí platia nasledujúce ustanovenia:
   1. Klient je povinný zaobstarať si na vlastné náklady všetky oficiálne oprávnenia, ktoré sa vyžadujú pri organizovaní podujatia. Klient je zodpovedný za dodržiavanie spomínaných oprávnení a všetkých zákonných ustanovení, ktoré sa týkajú organizovania podujatí. Klient je zodpovedný za bezproblémový priebeh akcie a jeho úlohou je zabezpečiť, aby nijaké konanie v súvislosti s podujatím nebolo v rozpore so zákonom resp. nespôsobilo nikomu nepríjemnosti. Ak Klient v súvislosti s podujatím zverí poskytovanie vybraných služieb (napr. prípravu atď.) tretím stranám, je povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých príslušných zdravotných a bezpečnostných predpisov.
   2. Klient zodpovedá za všetky formality a finančné záväzky súvisiace s hudobnými vystúpeniami a ozvučením, ktoré si Klient objedná na vlastnú zodpovednosť (SOZA a pod.).
   3. Klient je povinný zabezpečiť, aby všetci hostia počas celého trvania podujatia dodržiavali Hotelové pravidlá a zásady správania, vrátanie pravidiel obliekania a povolenej hlučnosti.
 3. Dostupnosť ubytovania, príchod a odchod
  1. Uzavretím Zmluvy o ubytovaní nemá Klient právo na výber konkrétnej izby, ak sa vopred nedohodol s Hotelom.
  2. Časy určené na príchod a odchod hostí (check in a check out) sa riadia hotelovými obchodnými podmienkami, ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak. Klient nemá právo na skoršie poskytnutie ubytovania. Ak Klient neopustí izbu do času určeného na odchod, Hotel má právo účtovať si 50% z aktuálnej ceny ubytovania do 18:00 and 100% z ceny po 18:00.
  3. Využívanie hotelových prevádzok je možné iba v rámci ich otváracích hodín, ktoré sú uvedené pri jednotlivých vchodoch. Hotel si vyhradzuje právo na zmenu otváracích hodín a čiastočné respektíve úplné uzatvorenie prevádzok, predovšetkým v prípade rekonštrukcie alebo počas podujatí organizovaných v Hoteli, alebo ak použitie daných prevádzok nie je vôbec alebo čiastočne možné z iných dôvodov.
 4. Ceny, platba, zábezpeka, započítanie pohľadávok
  1. Klient je povinný uhradiť dohodnutú alebo aktuálnu cenu za poskytnuté ubytovanie a hotelové služby, vrátane služieb poskytnutých tretími stranami, ktoré objednal Klient a uhradil Hotel. Dohodnuté a aktuálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  2. Ak medzi uzavretím Zmluvy a príchodom Klienta, respektíve konaním podujatia uplynie viac ako obdobie štyroch mesiacov a výška dane z pridanej hodnoty alebo výška miestnych daní a iných finančných povinností sa od podpisu Zmluvy zvýši, Hotel si vyhradzuje právo na zvýšenie dohodnutej ceny o hodnotu navýšenej dane z pridanej hodnoty/miestnej dane.
  3. Hotelové faktúry sú splatné v celkovej sume okamžite po prevzatí. Neuhradenie faktúry najneskôr do 14 dní od prijatia zo strany Klienta sa považuje za neplnenie Zmluvy. Ak sa Klient omešká s platbou, Hotel je oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 5% k základnej úrokovej sadzbe. V prípade firiem je výška úrokov z omeškania 8%. Hotel si vyhradzuje právo požadovať aj vyššie úroky.
  4. Hotel je pri podpise Zmluvy oprávnený vyžadovať od Klientov primeranú zálohu a zábezpeku, napr. formou predautorizácie na platobnej alebo kreditnej karte Klienta. Výška zálohy, zábezpeky a dátumy úhrady sú uvedené v potvrdení objednávky.
  5. V opodstatnených prípadoch, napr. ak je Klient v dlhu, má Hotel taktiež právo požadovať zálohu alebo zábezpeku v súlade s bodom 4 čl. IV, respektíve zvýšiť zálohu alebo zmluvne dohodnutú zábezpeku až na úroveň dohodnutej ceny, a to kedykoľvek po uzavretí Zmluvy až do príchodu Klienta.
  6. V prípade nesplatených alebo budúcich dlhov vyplývajúcich zo Zmluvy, ak neboli uhradené v súlade s vyššie uvedenými bodmi 4 a/alebo 5, je Hotel po začatí alebo v priebehu Klientovho pobytu oprávnený požadovať úhradu platby vopred alebo poskytnutia zábezpeky v súlade s bodom 4 čl. IV.
  7. Klient je oprávnený započítať voči svojim pohľadávkam splatným Hotelu iba nesporné alebo zo zákona vyplývajúce pohľadávky.
 5. Právo Klienta na odstúpenie od Zmluvy, zrušenie Zmluvy, nedostavenie sa na pobyt zo strany Klienta
  1. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s pravidlami určenými v potvrdení objednávky.
 6. Právo Hotela na odstúpenie od Zmluvy
  1. V prípade neuhradenia dohodnutej zálohy, platby vopred alebo neposkytnutia dohodnutej zábezpeky v súlade s bodmi 4, 5 a/alebo 6 čl. IV aj po uplynutí tolerančného obdobia určeného Hotelom je Hotel oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
  2. Hotel je okrem toho oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:
   1. je plnenie Zmluvy nemožné z dôvodu vyššej moci alebo iných okolností;
   2. Klient pri rezervovaní ubytovania poskytol zavádzajúce alebo nesprávne informácie, napr. o identite Klienta, dôvode jeho pobytu alebo podujatia, a pod.;
   3. má Hotel opodstatnený dôvod predpokladať, že podujatie alebo využívanie hotelových služieb by mohlo vážne ohroziť normálnu prevádzku Hotela, jeho bezpečnosť alebo dobré meno, a nedá sa pripísať sfére vplyvu alebo organizácii Hotela;
   4. Klient prenajal hotelové izby alebo iné priestory tretím stranám bez povolenia Hotela;
   5. sa Klient nachádza v konkurznom konaní vzhľadom na svoj majetok, alebo sa konkurzné konanie skončilo pre nedostatok majetku Klienta, alebo Klient podpísal čestné vyhlásenie, alebo Klient prestal uhrádzať platby.
  3. O uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy upovedomí Hotel Klienta bez zbytočného odkladu a v prípade potreby – v závislosti od závažnosti porušenia povinností Klienta – pripomenie Klientovi zásady platné pri vypovedaní Zmluvy, ktoré z nej vyplývajú.
  4. Vo vyššie uvedených prípadoch oprávneného odstúpenia od Zmluvy zo strany Hotela nemá Klient právo na nijakú kompenzáciu, s výnimkou prípadov uvedených nižšie v čl. VII.
 7. Špeciálne ustanovenia týkajúce sa výlučne organizovania podujatí
  1. Zmeny počtu účastníkov a/alebo termínu podujatia
   1. Klient je pri rezervácii povinný informovať Hotel o počte účastníkov podujatia ako aj o termíne jeho začiatku a konca.
   2. Akékoľvek zmeny počtu účastníkov a/alebo termínu podujatia je potrebné riešiť v súlade s pravidlami určenými v potvrdení objednávky.
  2. Konzumácia vlastných jedál a nápojov
   1. Konzumácia vlastných jedál a/alebo nápojov je na podujatiach organizovaných v Hoteli zakázaná. Akékoľvek výnimky musia byť vopred písomne dohodnuté s Hotelom. V prípade písomne potvrdenej výnimky si Hotel účtuje poplatok za obsluhu alebo nápoje.
  3. Technické vybavenie, prístroje, inštalácia
   1. Ak Hotel získa na žiadosť Klienta technické a/alebo iné vybavenie od tretích strán, koná v mene Klienta, z jeho poverenia a pre jeho dobro. Za opatrnú manipuláciu s vybavením a jeho návrat v pôvodnom stave zodpovedá Klient. Klient zároveň zbavuje Hotel akýchkoľvek nárokov tretích strán, ktoré by mohli vzniknúť pri zabezpečení alebo používaní spomínaného zariadenia.
   2. Používanie vlastných elektrických systémov a zariadení Klienta je podmienené písomným súhlasom Hotela. Hotel je v takom prípade oprávnený účtovať Klientovi paušálne zvýšenie spotreby elektrickej energie. Klient zodpovedá za akékoľvek poruchy a/alebo škody na technickom zariadení Hotela spôsobené použitím spomínaných elektrických systémov a zariadení Klienta, ktoré nespadajú do zodpovednosti Hotela.
   3. V prípade vlastnej inštalácie elektrických systémov a zariadení Klienta má Hotel právo požadovať kontrolu kompetentnou treťou stranou, t.j. elektrikármi, ktorých služby Hotel využíva. Klient je v takom prípade povinný okamžite a bez vyzvania predložiť Hotelu príslušné technické osvedčenie.
   4. Zábavné činnosti, osvedčenia, licencie na zábavnú činnosť a zábavnú pyrotechniku zabezpečené Klientom by mal Hotel preveriť a povoliť najmenej tri (3) dni pred konaním podujatia. V exteriéri ani interiéri nie je povolené použitie výrobníkov hmly, horľavých dekoratívnych prvkov resp. zábavnej pyrotechniky. V priestoroch hotelovej vstupnej haly a iných verejných priestoroch je zakázané umiestňovať informačné tabule a reklamné brožúrky. Informačné tabule sú povolené iba v sále konania daného podujatia. Aby sa zabránilo poškodeniu krehkého príslušenstva a nábytku Hotela, je prísne zakázané pripevňovať výzdobu na steny, podlahu, okná alebo stropy pomocou klincov, pripínacích klinčekov, lepiacich pások a pod.
   5. Za špeciálne bezpečnostné opatrenia, ktoré si vyžaduje účasť významnej osobnosti na podujatí v priestoroch Hotela, zodpovedá výlučne Klient. Zároveň je povinný informovať Hotel o tejto skutočnosti prinajmenšom tri (3) dni vopred.
   6. Klient má právo zdarma využívať v Hoteli internetové pripojenie. Hotel je v takomto prípade iba sprostredkovateľ, preto Klient nemá zákonné právo požadovať neprerušované čerpanie služby a/alebo konkrétne rýchlosti prenosu.
   7. Ak sa Klient rozhodne počas podujatia využívať hudobnú produkciu, úroveň hlasitosti nesmie presiahnuť hraničné hodnoty určené príslušnými právnymi predpismi, aby nedošlo k rušeniu ostatných hostí v Hoteli. Počas podujatí organizovaných v exteriéri platia tie isté obmedzenia hlučnosti ako v predchádzajúcej vete, ako aj časové obmedzenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi a pravidlami Hotela.
  4. Strata alebo poškodenie majetku Klienta
   1. Použitie akýchkoľvek predmetov musí byť vopred dohodnuté s Hotelom. Klient si je v takom prípade vedomý rizika poškodenia alebo straty vystavených exponátov a iných predmetov, vrátane osobných vecí nachádzajúcich sa na mieste podujatia. Hotel v tejto súvislosti nepreberá nijakú zodpovednosť za stratu alebo poškodenie exponátov alebo predmetov, s výnimkou prípadov uvedených v čl. IX nižšie. Klientovi sa preto odporúča uzavrieť poistku, ktorá by pokryla prípadnú stratu resp. poškodenie luxusných predmetov, ku ktorým môže dôjsť počas podujatia.
   2. Výzdoba, ktorú si Klient zabezpečí sám, musí spĺňať všetky požiadavky požiarnej bezpečnosti. Hotel je v tejto súvislosti oprávnený požadovať oficiálne osvedčenia. Ak sa tak nestane, Hotel má právo odstrániť takúto výzdobu na náklady Klienta.
   3. Vystavené exponáty a ostatné predmety súvisiace s podujatím je Klient povinný odstrániť okamžite po skončení podujatia.
   4. Hotel je oprávnený odstrániť alebo uschovať materiál a predmety, ktoré Klient po sebe zanechal, na náklady Klienta.
  5. Bezpečnosť
   1. Klient a účastníci resp. návštevníci podujatia, zamestnanci a ostatné tretie strany prepojené s Klientom spolupracujú a dodržiavajú všetky bezpečnostné opatrenia a nariadenia Hotela, aby sa zabránilo nehodám a škodám na zdraví, živote alebo majetku.
   2. V rámci príslušných právnych nariadení Hotel nezodpovedá za bezpečnosť na podujatí a v ostatných funkčných priestoroch. Bezpečnosť osobných vecí nachádzajúcich sa v mieste konania podujatia alebo vo funkčných priestoroch spadá pod zodpovednosť Klienta.
   3. Úlohou Klienta je informovať účastníkov, návštevníkov podujatia, zamestnancov a ostatné tretie strany prepojené s Klientom, aby si dávali pozor na osobné veci, za ktoré sú zodpovední.
   4. Za špeciálne bezpečnostné opatrenia, ktoré si vyžaduje účasť významnej osobnosti na podujatí v priestoroch Hotela, zodpovedá výlučne Klient. Zároveň je povinný informovať Hotel o tejto skutočnosti prinajmenšom tri (3) dni vopred.
 8. Zodpovednosť Klienta
  1. Klient je zodpovedný za všetky škody na budovách a zariadení spôsobené účastníkmi alebo návštevníkmi podujatia, zamestnancami respektíve inými tretími stranami prepojenými s Klientom.
  2. Hotel je oprávnený požadovať od Klienta uzavretie poistenia na pokrytie potenciálnych záväzkov, ktoré vyplývajú z jeho povinností v súlade s touto Zmluvou.
  3. Bez písomného súhlasu Hotela nesmie Klient nijakým spôsobom používať znaky, symboly alebo logá Hotela ani zverejňovať fotografie z priestorov Hotela.
  4. Klient je povinný bezodkladne nahlásiť všetky nedostatky týkajúce sa ubytovania a/alebo poskytnutých služieb. Sťažnosti Klienta sa Hotel pokúsi vyriešiť v čo najkratšom čase. Ak Klient nenahlási nedostatky, je povinný odškodniť Hotel za prípadné následné škody.
 9. Zodpovednosť Hotela, nahlasovanie nedostatkov
  1. Hotel je zodpovedný za ujmy spôsobené zranením, úmrtím alebo chorobou v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami a v prípade, že akceptuje takúto záruku, respektíve v prípade zámerne zatajovaných nedostatkov.
  2. Inak je Hotel zodpovedný iba za ujmy spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinností, respektíve ujmy spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením záväzkov Hotela vyplývajúcich zo Zmluvy. Zodpovednosť za mierne nedbanlivé porušenie zásadných zmluvných záväzkov sa týka predvídateľných škôd, ktorých možnosť vyplýva zo Zmluvy.
  3. Hotel je zodpovedný voči Klientovi do výšky určenej miestnymi právnymi predpismi.
  4. Hotel síce Klientovi poskytuje možnosť parkovania vozidiel v hotelovej garáži respektíve na parkovisku, no ani úhrada poplatku za takéto parkovanie sa nepovažuje za uzavretie zmluvy o úschove. Hotel nemá povinnosť zabezpečiť stráženie takýchto priestorov. Hotel nepreberá nijakú zodpovednosť za akékoľvek ujmy respektíve škody na vozidlách alebo v ich vnútorných priestoroch, ak sú vozidlá zaparkované alebo prechádzajú po pozemku hotela respektíve priľahlých priestoroch, s výnimkou zodpovednosti v súlade s bodmi 1 a 2 čl. IX. Klient je v takom prípade povinný uplatniť nárok na odškodnenie od Hotela najneskôr pri odchode z Hotela.
  5. K budeniu telefónom, poštovým a iným zásielkam určeným hosťom pristupuje Hotel s maximálnou starostlivosťou. Zásielky sa v prípade žiadosti Klienta za poplatok uschovávajú a odovzdávajú Klientovi. Klient nemá nárok na odškodnenie vyplývajúce z tejto služby, s výnimkou prípadov v súlade s bodmi 1 a 2 čl. IX. Hotel uschováva vyššie uvedené zásielky maximálne jeden mesiac. Po uplynutí tejto lehoty je oprávnený odovzdať ich miestnemu poštovému úradu a účtovať si za uschovanie príslušný poplatok.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky zmeny a doplnky k Zmluve sa robia výlučne písomnou formou a musia byť podpísané Hotelom aj Klientom. Jednostranné zmeny a dodatky zo strany Klienta sa považujú za neplatné.
  2. Emailová alebo faxová komunikácia sa nepovažuje za postačujúcu na odsúhlasenie respektíve vykonanie zmien znenia Zmluvy.
  3. Miestom plnenia Zmluvy a uhrádzania platieb je sídlo Hotela.
  4. Táto Zmluva sa riadi rozhodným právom a jurisdikciou, ktoré sú platné v mieste sídla Hotela.
  5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. To isté platí v prípade vynechaných častí Zmluvy. Vo všetkých ostatných prípadoch platia príslušné zákonné ustanovenia.

Groups & Events COVID-19 Klauzula

Toto ustanovenie sa aplikuje popri ustanovení ods. VI.2.a. pojednávajúcom o vyššej moci, ak ustanovenie ods. VI.2.a. nemožno použiť na špecifické situácie súvisiace s akoukoľvek pandemickou krízou, ako napr. COVID-19 v roku 2020. Objednávateľ má právo uplatniť si túto klauzulu COVID-19 v prípade ak je z dôvodu pandemickej krízy, napr.Covid-19 znemožnená účasť na podujatí pre min. 40% z celkového počtu účastníkov podujatia.

Konanie žiadnej zo strán nebude považované za porušenie tejto Zmluvy, ak bude výkon jej povinností z nej vyplývajúcich oneskorený, v menšom rozsahu alebo znemožnený z dôvodu pandemickej krízy, napr.Covid-19, z dôvodu nariadení príslušných vládnych alebo medzinárodne uznávaných inštitúcii ak sa vznik príčiny (napr. Covid-19) nedal v čase podpisu Zmluvy predvídať a ak nebolo možné rozumne požadovať od druhej strany prijatie opatrení na predídenie alebo zmiernenie dopadov príčiny (napr. Covid-19).

Na základe písomného upovedomenia doručeného druhej strane a obsahujúceho dôkaz o tom, že príčina (napr. Covid-19) má priamy vplyv na podujatie a/ alebo jeho účastníkov, môžu sa strany dohodnúť na nasledovných možnostiach:

 1. Objednávateľ v dobrej viere vynaloží všetko úsilie na to, aby sa podujatie uskutočnilo v menšom ako dohodnutom rozsahu, bez uplatnenia storno poplatkov.
 2. Objednávateľ presunie svoje podujatie (v rovnakej alebo vyššej hodnote) na iný termín so začiatkom nie viac ako 12 mesiacov odo dňa dohody o preložení podujatia, a to na základe vzájomnej dohody s Hotelom. Všetky uskutočnené zálohové platby sa považujú za zálohové platby na uskutočnenie podujatia v novom termíne. Bod (2) smie byť aplikovaný iba jedenkrát, ďalšie žiadosti o presun podujatia na iný termín musia byť odsúhlasené Hotelom. Ak nebude súhlas udelený, storno podmienky ustanovené Zmluvou sú pre Objednávateľa záväzné.
 3. Podujatie sa zruší vzájmnou dohodou Objednávateľa a Hotela len v prípade preukázaného priameho dopadu príčiny (Covid-19) na podujatie. V prípade uplatnenia bodu (3) je nárokovanie si storno poplatkov v zmysle Zmluvy na uvážení Hotela.

Hotel bude za dostatočné pokladať iba dôkazy pochádzajúce z oficiálnych zdrojov (napr. lekárske osvedčenia, oficiálne zákazy cestovania vydané kompetentným ministerstvom alebo štátnou inštitúciou dotknutej krajiny, WHO, oficálne oznámenie prepravcu o zrušení prepravy, apod.)