wide header image

凯宾斯基会议中心——世界一流的国际场所

根据满足客户的不同需求,选择各种规模的会议场所,从婚礼接待到新品发布,从鸡尾酒会到大型宴会。我们为您提供您值得拥有的理想地点。

  宴会 鸡尾酒 董事会 U 型 教室 剧院
凯宾斯基大宴会厅 870 1000 800 1500
凯宾斯基大宴会厅A 410 500 360 700
凯宾斯基大宴会厅B 300 400 80 90 324 550
秦岭 A 60
秦岭 B 20 12 18
华山 A 60
华山 B 12
新城厅 22
碑林厅 70 80 24 30 42 90
长安厅 30 40 12 18 30 50
莲湖厅 30 40 12 18 24 50
未央厅 12 18 30
雁塔厅 120 140 50 42 96 160
永久董事会议厅 26
穹顶会议厅 200 250 110 150 250
行政楼层会议厅 A.B.C 120 140 100 180
行政楼层会议厅 A 40 50 18 24 30 50
行政酒廊会议室 B 40 50 18 24 30 50
行政酒廊会议室 C 40 50 18 24 30 50
亚洲厅 200 400 160 200 400
亚洲厅 A 120 200 80 100 200
亚洲厅 B 120 200 80 100 220
北京厅 70 100 45 50 55 110
北京厅A 20 12 15 20 35
北京厅 B 20 12 15 20 35
北京厅 C 20 12 15 20 35
华盛顿厅 60 90 30 35 42 90
华盛顿厅 A 12 15 30
华盛顿厅 B 40 60 20 24 30 60
维也纳厅 10 10 15 25
威尼斯厅 10 12 15 25
东京厅 10 12 15 25
悉尼厅 10 12 15 25
罗马剧院 240
欧洲厅 360 550 270 550
欧洲厅 A 240 300 100 120 130 250
欧洲厅 B 240 300 100 120 130 250
雅典厅 9 12 25
伦敦厅 60 90 30 35 45 90
伦敦厅 A 20 40 15 18 20 40
伦敦厅 B 20 40 15 18 20 40
巴黎厅 30 50 18 20 25 50