wide header image

聚光灯下的会议

太原凯宾斯基饭店为您提供多种会议与活动场所、灵活多变的布置形式,充分迎合各种会议与活动的需要。

  宴会 鸡尾酒 董事会 U 型 教室 剧院
大中华厅 700 1000 200 580 850
大中华厅1 300 300 250 400
大中华厅2 150 250 100 100 150 250
凯宾厅 250 250
聚贤坪 70 150 80 80 100 150
凤翔厅 60 50 40 30 50 70
龙吟厅 60 50 40 30 50 70
董事会议室1 60 50 40 30 50 70
董事会议室2 30 40 18 15 30 60
冬梅厅 30 30 18 15 20 30
夏荷厅 30 30 18 15 30 40
秋菊厅 20 25 18 15 20 30
春兰厅 20 25 16 15 20 30
恒山厅 20 30 20 18 25 40
太行厅 12 10