wide header image

Авторско право

1. Съдържание

Кемпински хотел Зографски София не носи отговорност за актуалността, точността, пълнотата или качеството на информацията и други изпозвани материали, освен в случаите когато грешката е направена умишлено или поради груба небрежност. Това се отнася за всякакви загуби, допълнителни разходи или щети от всякакъв вид и характер, претърпени в резултат на използването на информация и материали, които Кempisnki S.A. предоставя на своите интернет сайтове. Всички оферти не са обвързващи и не създават ангажименти.

2. Препратки и връзки

Кемпински хотел Зографски София не носи отговорност за съдържанието, предоставено от трети страни.

3. Авторско право

Оформлението на сайта, използваните снимки и лога са защитени с авторско право. Всяко копиране или използване на снимков материал или текст в други електронни или печатни публикации не е разрешено, без съгласието на Кемпински хотел Зографски София.

4. Правна валидност на тази клауза за освобождаване от отговорност

Настоящата клауза за освобождаване от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет публикацията, към която сте били препратен. Ако някои от условията бъдат определени за недействителни по силата на съответните закони, останалите условия няма да бъдат повлияни от този факт.